Dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig

Vitec Raisoft Oy
FO-nummer: 1615982-5
https://www.raisoft.com
Vasavägen 6 (iPark)
67100 Karleby
Telefon 0207 789567

Dataskyddsombud

Marica Sundström
Tel.+358 40 481 4004
[email protected]

[email protected]

Personuppgifternas användningsändamål

Vi använder personuppgifter för att sköta kundrelationer och avtalsförhållanden och för rekryteringar. Vi har fått uppgifterna från kundföretag och -sammanslutningar eller av den registrerade själv.

Följande uppgifter om de registrerade behandlas:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-post adress
- befattning

På vår hemsida samlar vi in e-postadressen för dem, som prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas endast av de personer som för sitt arbetes skull behöver göra det. RAI-kontaktpersonens kontaktuppgifter skickas årligen till den internationella organisationen interRAI enligt ett giltigt royaltyavtal. Vi överlåter inte personuppgifter åt andra utomstående.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området utan kundens godkännande.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge (a) det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål, som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning eller (b) det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades rättigheter

Dataskyddslagstiftningen garanterar den registrerade rättigheter, som beskrivs nedan. Dessa rättigheter förstärker integritetsskyddet och ger den registrerade möjlighet att kontrollera hur personuppgifterna behandlas.
- rätt till insyn
- rätt till rättelse
- rätt till radering
- rätt till begränsning av behandling
- motsättnigsrätt
- överföringsrätt

Begäran som gäller rättigheterna ovan kan göras genom att kontakta den registeransvariges kontaktperson per telefon eller e-post.

- rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser, att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, kan du lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå.

Datasäkerheten för personuppgifterna

Personuppgifterna lagras i en databas, som är skyddad för obehörig användning. Endast de personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter, har tillgång till databasen. Informationen är skyddad med hjälp av lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar.

Cookies

"Cookies" är små textfiler som sparas på din dator, när du besöker en webbsida. Din webbläsare skickar information om ditt besök till webbsidan, då du besöker sidan på nytt.

Varje cookie installeras skilt på varje dataterminal och cookien kan läsas enbart av den server, som installerat den. Eftersom cookien är bunden till webbläsaren, berör inställningarna som du gjort endast ifrågavarande webbläsare. Cookies kontrollerar inte programvaran, och de kan inte användas som ett verktyg för virus eller andra skadliga program. Cookies skadar inte användarens dataterminal. En enskild användare kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies eller motsvarande tekniker.

På vår webbsida används Google Analytics för att följa upp och analysera hur besökarna använder webbsidan. Google Analytics är Google Inc:s service för webbanalys och den fungerar med hjälp av cookies. Observera, att Googles villkor tillämpas på cookies installerade av Google. Tilläggsinformation om Googles villkor finns på adressen https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Du kan förhindra användningen av Google Analytics i din dataterminal genom att ladda ner och ta ibruk Google Analytics Opt-out Browser Add-on -alternativet via den här länken. Observera, att om du förhindrar användningen av Google Analytics, tar du på samma gång bort en del av vår webbtjänsts funktionalitet och det kan påverka användningen av webbsidan och hindra dess egenskaper och funktioner från att fungera korrekt.