Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

RAI ja laki päättäjälle.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.
Ota yhteyttä

RAI lakiin 1.10.2020 alkaen.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

”pykälä 15 § Palvelutarpeiden selvittäminen: Säännöllisesti annettavissa palveluissa iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantavälineenä RAI-arviointijärjestelmää.”


Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

RAI-arviointi tehdään ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille.

Lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointijärjestelmä olisi otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023. Siirtymäaika lain voimaantulosta 1.4.2023 saakka mahdollistaisi RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton edellyttämät toimet ja kuntien sekä palveluntuottajien valmistautuminen RAIn käyttöönottoon."

Lausunnot:

Valtaosa lausunnonantajista katsoi, että kansallisen iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä käytettävän arviointi- ja seurantamittariston käyttöönotto on kannatettavaa.

Lähes kaksi kolmasosaa lausujista piti RAIta parhaana vaihtoehtona yhtenäiseksi mittaristoksi.

Samalla monet lausujat painottivat, että RAIn käyttöönoton on oltava hyvin suunnittelua ja koordinoitua. RAIn käyttö vaatii henkilöstöltä hyvää osaamista, mikä korostaa mittariston käytössä tarvittavan koulutuksen jatkuvan saatavuuden tärkeyttä. ”

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

RAI-käyttöönottoprosessi

RAI-käyttöönotto

Suunnitelmat ja johtaminen ovat toiminnan ja onnistumisen kivijalka.

Raisoft kulkee asiakkaan rinnalla projektin jokaisessa vaiheessa - se on meidän tapamme toimia.

- tuki
- asiantuntijapalvelu
- verkkokurssit
- projektiosaaminen

Lisätietoa RAIsta.

Katso RAIsoftin Minnan haastattelu Huomenta Suomen studiossa helmikuussa 2019:
https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/voidaanko-vanhustenhoitoa-parantaa-datan-avulla-1048941

Lue laajempi juttu aiheesta RAIsoftin nettisivuilta:
https://www.raisoft.com/fi/nyt/ajankohtaista/2019/vanhustyö-katse-tulevaisuuteen-ja-ennaltaehkäisyyn.html

RAIsoftin Minna Huomenta Suomessa Asiakkuusjohtaja Minna Wentus Huomenta Suomessa helmikuussa 2019.

Toimijoiden roolit.

Vitec Raisoft Oy

Vitec Raisoft Oy on asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. Meillä on jo 20 vuoden kokemus RAI-työvälineiden kehittämisestä sekä laaja asiakaskunta ja yhteistyöverkosto Suomessa ja ympäri maailmaa. Meillä on ohjelmistotuottajana oma sopimus interRAIn kanssa ja maksamme rojaltit interRAIlle sopimustensa mukaisesti.

”Arvioinnin tekee ammattihenkilö. RAI-arvioinnin kirjaamiseen ja tiedon käyttöön tarvitaan tietojärjestelmäsovellus. RAI-arviointien tekemiseen ja tiedon hyödyntämiseen tarvitaan osaamista, sekä ohjelmiston, että sisällön osalta."

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL

Tutkijaorganisaatio interRAIn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti THL ylläpitää ja vastaa suomalaiseen ympäristöön sovitetuista RAI-välineistä. RAI-välineet perustuvat kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön. RAI-arviointijärjestelmän käyttö edellyttää sopimusta THL:n kanssa. RAI-käyttäjät voivat osallistua THL:n koordinoimaan, nykyisellään vapaaehtoiseen, yhteisrahoitteiseen vertailukehittämiseen. Osana vertailukehittämistä THL tuottaa vertailutietokantoja, joista saatavalla tiedolla organisaatioita voi verrata, seurata ja kehittää omaa toimintaansa ja sen laatua. THL:n RAI-lisenssi on siten maksuton.

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

THL: Tietoa RAI järjestelmästä

THL: Tietoa RAI-arvioinneista selkokielellä

THL: Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönotto

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönottomalli

interRAI

Tutkijaverkosto interRAIon RAI-järjestelmän kehittäjä. interRAI kansainvälinen, riippumaton organisaatio (www.interrai.org) ja heidän kehittämänsä järjestelmä on käytössä lähes 40 maassa.

RAIsoft-ohjelmisto.

RAIsoft-ohjelmisto tarjoaa pilvipalveluna ammattihenkilöstölle työvälineen RAI-arvioinnin kirjaamiseen ja monitasoiseen käyttöön. Olemme vuosien aikana auttaneet satoja organisaatioita käyttöönotossa. Tarjoamme valmiin polun käyttöönottoon ja kuljemme asiakkaittemme rinnalla käytön alkaessa, jatkuessa ja kehittyessä.

https://www.raisoft.com/fi/ohjelmisto/

Hyvinvointialueiden ratkaisut,
järjestäjän rooli.

RAI-arviointijärjestelmän tarjoaminen tulee lakiesityksen mukaan olemaan järjestäjien vastuulla, joille sekä ohjelmisto- että siirtymäkauden aikaisten käyttöönottokoulutusten kustannukset korvataan valtionosuuksien kautta niin, että kustannusarvio kattaa kaikki palveluntuottajat.

Monet RAIta käyttävistä kunnista ovat jo aiemmin sopineet RAIn käytöstä ostopalvelu- ja palvelusetelituottajien kanssa, ja palvelun järjestäjät voivat hyödyntää esimerkiksi näitä toimintakäytäntöjä. Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa on voitu esimerkiksi sopia, että kunta vastaa RAI-arviointijärjestelmän ja sen käyttöönoton kustannuksista, mikäli tuottaja ottaa RAI-järjestelmän kunnan kautta. Siirtymäkauden aikaisten käyttöönottokoulutusten sijaisjärjestelyjen kustannuksista kunta ja tuottaja voivat myös halutessaan sopia.

Vaikka yhtenäisen arviointijärjestelmän käyttöönotto maksaa, se parantaa palvelujen suunnittelua ja seurantaa kansallisella ja alueellisella tasolla sekä toimintayksiköissä. Se helpottaa asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekoa, jolloin voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. RAI-arviointijärjestelmä arvioi toimintakyvyn eri osa-alueiden lisäksi terveydentilaa sekä palveluiden ja avun saantia. Palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä riskejä, joihin reagoimalla voidaan vahvistaa asiakkaan toimintakykyä myös arkipäivän toiminnoissa.

RAI-arviointijärjestelmä tuottaa yksilötiedon lisäksi asiakasrakenne- ja laatutietoa, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja työn tuloksellisuuden seurannan. Lisäksi tulosten esittäminen avoimesti auttaa myös iäkkäitä ja omaisia arvioimaan hoidon laatua.

Lähde:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Raisoftin referenssit hyvinvointialuiden ratkaisuissa: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä, Pirkanmaa, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Lue asiakashaastatteluita nettisivuiltamme.

Ota yhteyttä.

<p><strong>MAIJA SVENFELT</strong><br />asiakkuusjohtaja<br />puh. 040 664 7900<br />maija.svenfelt@vitecsoftware.com</p>

MAIJA SVENFELT
asiakkuusjohtaja
puh. 040 664 7900
[email protected]


Jätä yhteydenotto­pyyntö.