Elokuu 2014
Jaa

Tampereella RAIta pala palalta

Näkymä Tipotieltä

RAIsoft-Avainosaajilla on omassa työyhteisössään tärkeä rooli RAI-osaamisen edistämisessä ja ylläpitämisessä. RAI on iso kokonaisuus, jonka haltuunotto ja ylläpito vaatii aikaa. Jotta RAI:sta saadaan paras mahdollinen hyöty, on tärkeää, että tiimissä on avainosaajakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, jotka arkipäivän työssä perehdyttävät kollegoitaan sujuviksi RAI-käyttäjiksi.

Tamperelaiset RAIsoft-Avainosaajat Marika Tamminen ja Elina Sillman toteavat, että oma haasteensa on organisoida ajankäyttöään niin, että aikaa oman osaamisen kehittämiseen löytyy. Motivoivaa ja kehityshalua kasvattavaa on huomata omassa työssään RAI-mittareiden antaman tiedon arvo. Kun sen itse oivaltaa ja huomaa myös työkavereiden hoksaavan RAI:n parhaat puolet, saa uutta puhtia ja intoa viedä RAI:ta eteenpäin.

Mittari kerrallaan

Tampereen Amurin kotihoidon yksikkö toimii uusissa tiloissa Tipotiellä. Toimitilojen muutos poiki samalla ideoita palaverikäytäntöjen uudistamiseen.

– Joka toinen viikko pidämme tiimin oman osastotunnin. Aiheena voi periaatteessa olla mitä vaan, mutta päätimme, että alamme käydä säännöllisesti läpi RAI:hin liittyviä asioita. Yksi mittari kerrallaan kaikessa rauhassa, avainosaaja Elina Sillman kertoo.

Avainosaajat toteavat, että on hyvä käydä arviointeja yhdessä läpi.

– On tärkeää, että kaikki hoitajat ymmärtävät RAI-kysymykset tarkoitetulla tavalla. Tiimimme käytäntö on, että kun omahoitaja saa asiakkaan RAI-arvioinnin valmiiksi, käymme sen heti yhdessä läpi ja arvioimme sen luotettavuutta. Mietimme, että antaako arviointi mielestämme oikean kuvan asiakkaan tilanteesta. Jos jotakin korjattavaa on, se tehdään heti, Tamminen kertoo.

Huolella arvokasta tietoa

Sekä RAIsoft-Avainosaajat että esimiehet ovat huomanneet sen, että jos RAI:hin ei ehditä perehtyä eikä sen tuomia mahdollisuuksia oivalleta, saatetaan RAI kokea irrallisena toimintona, lisätaakkana hoitotyön rinnalla. Ja jos RAI-arviointeja ei tehdä huolella, jää tulosten luotettavuus ja tulkinta vajavaiseksi.

– Tavoitteenani on lisätä hoitajien motivaatiota RAI-arviointien tekoon. Kun tiimille selkiytyy, miksi arviointeja tehdään ja mitä tietoa ne antavat, motivaatio kasvaa, Tamminen toteaa.

Osaamisen syventäminen tärkeää

Kotihoidon esimies Elina Nikkilä arvostaa RAIsoft-Avainosaajien panosta.

– Henkilöstön sitoutuminen RAI:n käyttöön onnistuu parhaiten, kun arjessa oppimista ja käyttöä tukevat osaajat ovat omaa henkilökuntaa. Avainosaajien rooli on todella tärkeä. He auttavat, ohjaavat ja kouluttavat työkavereitaan arviointien tekoon ja ovat myös tarvittaessa tehneet esimerkiksi ohjeistuksia siitä, mihin kysymyksiin tulee paneutua erityisellä huolella ja missä mittareissa ja millä tavalla annetut vastaukset tuloksissa näkyvät.

Nikkilä kiittelee RAI-mittareiden apua asiakaslähtöisen työskentelyn kehittämisessä.

– RAI-mittarit auttavat hoitajia hoitosuunnitelman teossa. Niiden avulla voi nousta uusia tavoitteita hoitotyöhön, esimerkiksi kipu tai paino, jolloin hoitajan on helpompi tehdä suunnitelmia asian hoitamiseksi tai asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita, miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Tampereen RAIsoft-avainosaajia.

Avainosaajien koulutuksen syventäminen on tärkeää.

– Avainosaajien koulutus auttaa koko työyksikköä saamaan RAI:sta enemmän irti. Hoitotyön ja hoitajille asetetut vaatimukset ovat nykypäivänä suuret. Esimerkiksi Tampereella kotihoidon kriteereissä on, että hoitajan tulee tehdä asiakkaan palvelutarpeesta kattava arviointi neljän viikon sisällä, jotta asiakkaan palvelutarpeesta voidaan tehdä päätöksiä. RAI on tärkeä työväline, jotta saamme oikeaa tietoa päätösten tueksi.