Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
10.12.2020
Jaa

Avainosaaja koulutuskonsepti on uudistunut - vertaisoppimista on vahvistettu ja valmistumista nopeutettu

RAIsoft Avainosaajakoulutusta on päättyvän vuoden aikana kehitetty, ja ensimmäiset uudistuneet avainosaajaryhmät ovat käynnistyneet syksyn aikana. Uudistamisen ja kehittämisen kannustimena ovat toimineet ensisijaisesti koulutuksesta saadut palautteet ja RAI-järjestelmän muutos lakisääteiseksi. Avaamme sinulle nyt hieman tarkemmin tätä muutosta.

Avainosaajan polku alkaa innokkuudesta ja halusta kehittää oman yksikön RAI-käyttöä. Koulutuksen ytimessä ovat olleet käytännönläheisten toimintamallien kehittäminen sekä arviointijärjestelmän laadukas ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Koulutuskokonaisuuden aikana avainosaajat laativat uusia tai tekevät päivityksiä toimintamalleihin, jotka tulevat oman yksikön tai organisaation käyttöön. Tällaisen osaamisen ja tekemisen sisältö on arvokasta kaikille osallistujille. Koulutuksen uudistuksessa on saadun palautteen myötä haluttu entisestään lisätä yhteistä työskentelyä ja mahdollisuutta oppia muilta. Tämän ansiosta uudistuneen koulutuskokonaisuuden viimeisenä päivänä käydään yhdessä läpi laadittuja toimintamalleja ja ohjeistuksia, sekä kuullaan, mihin jatkokehittämiseen tullaan panostamaan.

RAI:n laadukkaan hyödyntämisen tärkein lähtökohta on luotettavat ja laadukkaat arvioinnit, ja niiden toteuttamisen toimintamallit. Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, edetään koulutuksessa laadukkaiden arviointien hyödyntämisestä hoidon suunnittelussa koko hoitotyön laadun kehittämiseen. Uudistuneen avainosaajakoulutuksen myötä haluamme edelleen lisätä avainosaajien osaamista liittyen henkilö- ja yksikköraporttien käyttöön ja hyödyntämiseen. Esimerkiksi henkilötason raporteissa on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan helpottaa hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimista. Yksikköraporteilla taas on mahdollisuus tunnistaa, seurata ja vaikuttaa hoidon laatuun liittyviin asioihin, esimerkiksi yksikön asiakkaiden ravitsemustilaan hyödyntäen RAI- ja MNA-tuloksia.

Koulutuksen aikana näitä eri teemoja sidotaan toisiinsa, ja tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka monipuolista RAIn käyttö voi olla. Suppilo kuljettaa avainosaajan takaisin kentälle täynnä oivalluksia ja oppia, jolloin hänen roolinsa jatkuu yksikön, ja mahdollisesti koko organisaation, RAI-toiminnan kehittäjänä.

RAI-järjestelmän käytön lisääminen lakiin on edellyttänyt koulutuskokonaisuuden toteutusta nopeammalla aikataululla ja koulutuksen kesto onkin nyt kokonaisuudessaan noin yksi vuosi. Kolmen lähikoulutuspäivän rinnalle on lisätty yksi etäpäivä. Avainosaajakoulutuksen koulutuspäivät on aina suunniteltu osallistujien tarpeet ja tavoitteet edellä. Uudistettu kokonaisuus on suunniteltu niin, että myös etäyhteydellä tapahtuva koulutus on interaktiivinen, osallistujat pääsevät osallistumaan ja verkostoitumaan. Uusien koulutusmenetelmien kautta voidaan oppia hyödyntämään uusia oppimistapoja ja saada uudenlaisia onnistumisen kokemuksia.

Tässä vielä lyhyesti ja ytimekkäästi avainosaajakoulutuksen kulmakivet:

 

ARVIOINTIPROSESSI

Laadukkaille ja ajantasaisille arvioinneille perustuu koko RAIn käyttö. Siksi keskitymme aina alussa arvioinnin sisällön ymmärtämisen vahvistamiseen sekä tekemiseen liittyvien toimintamallien ja prosessien hiomiseen.

HOIDON SUUNNITTELU

Laadukkaat arvioinnin eivät kuitenkaan yksin riitä, jos tietoa ei osata hyödyntää. Erityisesti palveluiden piirissä olevien asiakkaiden näkökulmasta olisi tärkeää, että arvioinneista saatavat tiedot huomioidaan yksilöllisesti palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Tämä mahdollistaa samalla tarpeen mukaisen hoidon ja palveluiden toteuttamisen sekä henkilöstöresurssien kohdentumisen oikeisiin asioihin.

LAATU JA KEHITYS

Kun arviointi ja hoidon suunnittelu kulkevat käsi kädessä, kehitetään samalla koko hoitotyön laatua. Hoidon laadun osalta opitaan tunnistamaan kehittämisen osa-alueita ja hyödyntämään arvioinnin tuloksia oman yksikön asiakkaiden arjessa. Lisäksi Avainosaaja saa koulutuksen avulla vahvistusta, miten motivoida, tukea ja ohjata kollegoitaan RAIn hyödyntämisessä.

MUILTA OPPIMINEN

Viimeisenä - ja hyvin merkityksellisenä - on muilta oppimisen lisääminen. Tämä on uuden konseptin suurin muutos. Oman yksikön kehittämiseen tehdyt toimintamallit ja ohjeistukset on tärkeää saada myös muiden ryhmäläisten tietoon. Lisäksi toisten avainosaajien kanssa keskusteleminen ja verkostoituminen auttaa tarkastelemaan omaa toimintaa ja tuo uusia näkökulmia RAIn hyödyntämiseen. Neljäs koulutuspäivä keskittyykin laadittujen toimintamallien, ohjeistusten ja jatkokehittämisen teemoihin.

Seuraa Raisoftin nettisivuja ja uutiskirjettä, jossa tiedotamme lisää ensi keväänä alkavista Kotihoidon arviointijärjestelmän (interRAI HC) ja Ympärivuorokautisen hoidon arviointijärjestelmän (interRAI LTCF) RAIsoft Avainosaajakoulutuksista!

Terveisin

Mervi Kivistö
johtava RAIsoft-asiantuntija

&

Ruut Peura
koulutuskoordinaattori