Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Johdon tuki.

Raisoftin koulutuksissa hyödynnetään ohjelmistosta saatavaa tietoa konkreettisesti ja monipuolisesti. Reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Raisoftin koulutuksissa hyödynnetään ohjelmistosta saatavaa tietoa konkreettisesti ja monipuolisesti. Reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Raisoftin koulutukset johdolle ja esihenkilöille

RAIsoftin ydin on parantaa elämänlaatua reaaliaikaista tietoa hyödyntäen. Samalla saavutetaan myös merkittäviä kustannushyötyjä, kun rajalliset resurssit käytetään mahdollisimman hyvin ja tarjotaan oikeaa hoitoa, oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan!

RAI-valmennus esihenkilöille

LATAA RAI-VALMENNUS ESIHENKILÖILLE -KOULUTUSESITE PDF-MUODOSSA

 

Laajuus: 5 x 2 tuntia

Tavoite: Esihenkilöt oppivat johtamaan yksikköä RAI-tietoa hyödyntäen

Sisältö:

  • Arviointien luotettavuuden turvaaminen.
  • RAI-mittarien tulkinta ja hyödyntäminen hoitosuunnitelmissa.
  • RAI-tulosten hyödyntäminen laadun seurannassa ja parantamisessa.
  • Tiedolla johtaminen reaaliajassa, laatumoduulin käyttö ja hyödyntäminen. 
  • RAI-tiedon käyttö henkilöstöjohtamisessa ja osaamisen johtamisessa.

Kohderyhmä: Esihenkilöt

Toteutus: Lähi- ja etävalmennusta

Pyydä tarjous

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-valmennus-esihenkilöille.html

 

 

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat hyödyntämään laatumoduulia omassa työssään.

Sisältö: Opitaan hyödyntämään laatumoduulia omassa työssä. Tarkastellaan laatumoduulin keskeisimpiä toimintoja. Opitaan käyttämään valmiita laatuanalyyseja ja tuomaan laatukortteja omalle työpöydälle. Opitaan tulkitsemaan laatuanalyysin tuloksia. Luodaan yhdessä yksi oma esimerkkianalyysi.

Kohderyhmä: RAI-vastaavat ja hoitohenkilökunta, jolla laatumoduulin käyttöoikeus omassa organisaatiossa.

Toteutus: Etäkoulutus

Muuta huomioitavaa: Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus työskennellä omassa RAI-ohjelmistossa koulutuksen aikana.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/laatumoduulin-toiminnallisuudet.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat osaavat tarkastella omien asiakkaiden arviointien luotettavuutta RAI-mittareiden avulla. Osallistujat osaavat aikatauluttaa omaa työtään, hajauttaa omien asiakkaittensa RAI-arviointeja sekä huolehtia arviointien ajantasaisuudesta. 

Sisältö: RAI-mittareiden ja mittarikäsikirjan esittely, RAI-mittaritietojen luotettavuuden arviointi, oman asiakasesimerkin mittariraportin tarkastelu, omien asiakkaiden RAI-arviointien ajantasaisuuden tarkastelua RAIsoft-ohjelmistoa ja siitä saatavia raportteja hyödyntäen.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja RAI-vastaavat.

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-arviointien-luotettavuus-ja-ajantasaisuus.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä strategian suunnittelussa, toteutumisen seurannassa ja tuloksissa.

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-raporttien analysointi ja koostaminen. Analysoitujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset tavoitteet ja näiden määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksessa muodostettua omat kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit, jos/kun heillä on käytössä oman organisaation raisoft.net -ohjelmisto

Kohderyhmä: Johtajat ja esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-strategiassa.html

 

Laajuus:  2 h

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-järjestelmän hyödyntämisestä palvelujen toteuttamisessa, kohdentamisessa ja kehittämisessä. Opitaan huomioimaan arviointien luotettavuus ja ajantasaisuus. Tutustutaan RAI-ohjelmiston raportointityökaluihin, jotka kertovat mm. asiakasrakenteesta eri palvelualueilla, hoidon vaikuttavuudesta sekä hoidon sisällöstä ja määrästä.

Kohderyhmä: Johto ja esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

Muuta erityistä: Pyydetään organisaatiolta esimerkkejä asioista, joita halutaan tarkastella. Tai tarkastellaan yleisimpiä laatupoikkeamia tai haasteita eri palvelualueilla.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on: 

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-organisaatiotasolla-ohjelmistoa-hyödyntäen.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat saavat valmiuksia hyödyntää Raisoft.net-raportteja yksikön arviointien sekä asiakasrakenteen tarkastelussa ja hoidon vaikuttavuuden tarkastelussa.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-järjestelmän hyödyntämisestä arviointien luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta. Luotettavia RAI-tuloksia ja -raportteja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämistyössä, mutta miten? Tutustutaan RAI-ohjelmiston yksikkötason raportteihin, jotka kertovat mm. asiakasrakenteesta, asiakkaiden toimintakyvystä, hoidon vaikuttavuudesta sekä hoidon sisällöstä ja määrästä.

Kohderyhmä: RAI-vastaavat

Toteutustapa: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net-ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

Muuta huomioitavaa: Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus työskennellä omassa RAI-ohjelmistossa koulutuksen aikana.

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-yksikkötasolla.html

 

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa, resurssien ohjauksessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-raporttien avulla asiakasrakennetta suhteessa henkilöstöresurssiin, mm. asiakkaiden hoitoisuuden muutokset, käyttö perusteluina lisävakansseja haettaessa tai henkilöstöä siirrettäessä/lainattaessa. Havainnollistetaan mitä hoitotyön osaamistarpeita RAI:sta nousee koulutussuunnitelmaan ja annetaan vinkkejä RAI-osaamisen käsittelyyn kehityskeskusteluissa ja rekrytoinneissa

Kohderyhmä: Esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-osana-resurssienohjausta.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat hyödyntämään oman organisaation asiakas- ja palveluohjauksen RAI-välineitä.

Sisältö: Tarkastellaan asiakas-/palveluohjauksen RAI-prosessia ja RAI-arviointivälineen tuottamaan tietoa sekä sen hyödyntämistä palvelutarpeen arviointiprosessissa. Opitaan havainnoimaan RAI-arvioinnin luotettavuutta ja ymmärtämään haasteelliset RAI-arvioinnin kysymykset. Opitaan ymmärtämään eri RAI-välineiden tuottamaa tietoa ja tuloksia.

Kohderyhmä: Asiakas- ja palveluohjaajat.

Toteutus: Etäkoulutus

Muuta huomioitavaa: Tarjoamme erikseen "asiakas- ja palveluohjausprojektia" organisaatioille, jotka ovat käynnistämässä asiakasohjausta.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/raisoft-ohjelmiston-hyödyntäminen-asiakas-ja-tai-palveluohjauksessa.html

 

Laajuus: 1 h

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa. Osallistujat saavat koulutuksen aikana vinkkejä omavalvontasuunnitelmaan kirjattaviin asioihin.

Kohderyhmä: Esihenkilöt, SOTE-johtajat

Toteutus: Etäkoulutus. 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-omavalvonnassa.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat osaavat hyödyntää RAI-arviointiprosessia ja RAI-tuloksia kuntoutuksen prosesseissa.

Sisältö: Osallistujat perehtyvät RAI-arvioinnin kysymyksiin ja tuloksiin, jotka liittyvät asiakkaan toimintakykyyn ja kuntoutuksen suunnitteluun. Osallistujat tutustuvat RAI-arvioinnin erilaisiin mahdollisuuksiin kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannassa (sis. osittaisarvioinnit). Kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia RAI-mittareita opitaan käyttämään myös yksikön toiminnan kehittämiseen. Tutustutaan myös FRAT- ja FROP- sekä SPPB-arviointeihin.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-osana-kuntoutuksen-suunnittelua.html

 

Laajuus: 1 h

Tavoite: Osallistujat ymmärtävät RAI-arvioinnin sisällön ja tulosten hyödyntämisen mahdollisuudet potilaan hoidossa ja yksikön kehittämisessä.

Sisältö: Osallistujat perehtyvät RAI-arvioinnin sisältöön ja tuloksiin. Osallistujat tutustuvat RAI-arvioinnin erilaisiin käyttömahdollisuuksiin lääkärin työssä. Potilaan toimintakyvystä kertovia RAI-mittareita opitaan käyttämään myös yksikön asiakasrakenteen ja laadun tarkasteluun.

Kohderyhmä: Kotihoidossa ja asumispalveluissa työskentelevät lääkärit.

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-hyödyntäminen-lääkärin-työssä.html