Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Osaaminen vahvistuu.

Käytännönläheisten koulutusten keskiössä RAIsoft-ohjelmisto. Opitaan konkreettisesti hyödyntämään RAI-tietoa arjessa ja omassa työssä. 20+ vuoden kokemuksella koulutusta oman työn johtamiseen RAI-tiedolla.

Käytännönläheisten koulutusten keskiössä RAIsoft-ohjelmisto. Opitaan konkreettisesti hyödyntämään RAI-tietoa arjessa ja omassa työssä. 20+ vuoden kokemuksella koulutusta oman työn johtamiseen RAI-tiedolla.

Raisoftin koulutukset henkilöstölle

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat oppivat RAI-arvioinnin tekemisen, tulosten tulkinnan ja henkilöraporttien tarkastelun.

Sisältö: Osallistujista riippuen tutustutaan heidän käyttämäänsä RAI-arviointivälineeseen ja sen sisältämiin kysymyksiin ja tuloksiin. Käydään yhdessä läpi haasteelliset kysymykset ja niihin vastaaminen. Tarkastellaan myös RAI-mittarituloksia ja Capseja.

Kohderyhmä: Uudet RAIsoft.net-käyttäjät

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-arvioinnin-keskeinen-sisältö-ja-tulokset.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat oppivat käyttämään keskeisiä RAIsoft-ohjelmiston hallintatoimintoja.

Sisältö: Opitaan RAIsoft-ohjelmiston toiminnallisuudet ja käyttäjätunnusten luominen. Tarkastellaan hallintatoimintojen osalta organisaation, roolien, käyttäjien, organisaation käyttöoikeuksien ja henkilöryhmien hallintaa sekä asetuksia. Perehdytään yleisimpien yhteydenottojen ratkaisuvaihtoehtoihin.

Kohderyhmä: Organisaatioiden RAI-pääkäyttäjät

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/pääkäyttäjäkoulutus.html

 

Laajuus: 1 h

Tavoite: Osallistujat oppivat käyttämään keskeisiä RAIsoft-ohjelmiston hallintatoimintoja

Sisältö: Tarkastellaan hallintatoimintojen osalta organisaation, roolien, käyttäjien, organisaation käyttöoikeuksien ja henkilöryhmien hallintaa sekä asetuksia.

Kohderyhmä: RAI-pääkäyttäjät

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/ohjelmiston-hallintatoiminnot.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat RAI-mittareiden ja CAPsien sisällön ja merkityksen sekä oppivat hyödyntämään niitä oman asiakkaansa hoidon suunnittelussa.

Sisältö: RAI-mittareiden ja -mittarikäsikirjan esittely, merkinnät-kentän hyödyntäminen, henkilötason raporttien hyödyntäminen, RAI-mittarien ja CAPsien tuottaman tiedon hyödyntäminen oman asiakkaan hoidon suunnittelussa.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja RAI-vastaavat.

Toteutus: Etäkoulutus.

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-asiakastasolla.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat osaavat tarkastella omien asiakkaiden arviointien luotettavuutta RAI-mittareiden avulla. Osallistujat osaavat aikatauluttaa omaa työtään, hajauttaa omien asiakkaittensa RAI-arviointeja sekä huolehtia arviointien ajantasaisuudesta. 

Sisältö: RAI-mittareiden ja mittarikäsikirjan esittely, RAI-mittaritietojen luotettavuuden arviointi, oman asiakasesimerkin mittariraportin tarkastelu, omien asiakkaiden RAI-arviointien ajantasaisuuden tarkastelua RAIsoft-ohjelmistoa ja siitä saatavia raportteja hyödyntäen.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja RAI-vastaavat.

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-arviointien-luotettavuus-ja-ajantasaisuus.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat osaavat toteuttaa hoidon suunnittelua jo RAI-arviointia tehdessään. Osallistujat osaavat hyödyntää RAI-arvioinnin tuloksia, CAPseja ja henkilöraportteja hoidon suunnittelussa.

Sisältö: RAI-arvioinnin kysymysten tarkoitus hoidon suunnittelun kannalta, arviointiprosessi ja asiakkaan osallisuus, tavoitteiden asettaminen ja kirjaaminen RAI-arviointiin. RAI-tuloksista saatavan tiedon hyödyntäminen asiakaslähtöisen hoitosuunnitelman laatimiseen.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja RAI-vastaavat

Toteutus: Etäkoulutus

Tämä koulutuskuvauksen suora osoite on: 

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-osana-hoidon-suunnittelua.html

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat osaavat hyödyntää hoitosuunnitelmamoduulia hoidon suunnittelussa.

Sisältö: Tarkastellaan RAIsoft.net hoitosuunnitelmamoduulin perusperiaatteita. Osallistujat toimivat osan koulutuksen ajasta oman organisaation Raisoft.net-ohjelmistossa. Osallistujat tekevät omalle asiakkaalleen hoitosuunnitelmaa koulutuksen aikana. Kerrataan RAI-arviointiprosessia. Mietitään yhdessä hoidon tarpeita, hoidon tavoitteita ja hoitotyön keinoja tavoitteiden saavuttamiseen.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja RAI-vastaavat

Toteutus: Etäkoulutus

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-osana-hoidon-suunnittelua-hoitosuunnitelmamoduulia-hyödyntäen.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat osaavat hyödyntää RAI-arviointiprosessia ja RAI-tuloksia kuntoutuksen prosesseissa.

Sisältö: Osallistujat perehtyvät RAI-arvioinnin kysymyksiin ja tuloksiin, jotka liittyvät asiakkaan toimintakykyyn ja kuntoutuksen suunnitteluun. Osallistujat tutustuvat RAI-arvioinnin erilaisiin mahdollisuuksiin kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannassa (sis. osittaisarvioinnit). Kuntoutumista edistävästä toiminnasta kertovia RAI-mittareita opitaan käyttämään myös yksikön toiminnan kehittämiseen. Tutustutaan myös FRAT- ja FROP- sekä SPPB-arviointeihin.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta ja kuntoutuksen ammattilaiset.

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-osana-kuntoutuksen-suunnittelua.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat saavat valmiuksia hyödyntää Raisoft.net-raportteja yksikön arviointien sekä asiakasrakenteen tarkastelussa ja hoidon vaikuttavuuden tarkastelussa.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-järjestelmän hyödyntämisestä arviointien luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta. Luotettavia RAI-tuloksia ja -raportteja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämistyössä, mutta miten? Tutustutaan RAI-ohjelmiston yksikkötason raportteihin, jotka kertovat mm. asiakasrakenteesta, asiakkaiden toimintakyvystä, hoidon vaikuttavuudesta sekä hoidon sisällöstä ja määrästä.

Kohderyhmä: RAI-vastaavat

Toteutustapa: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net-ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

Muuta huomioitavaa: Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus työskennellä omassa RAI-ohjelmistossa koulutuksen aikana.

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-yksikkötasolla.html

 

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat hyödyntämään laatumoduulia omassa työssään.

Sisältö: Opitaan hyödyntämään laatumoduulia omassa työssä. Tarkastellaan laatumoduulin keskeisimpiä toimintoja. Opitaan käyttämään valmiita laatuanalyyseja ja tuomaan laatukortteja omalle työpöydälle. Opitaan tulkitsemaan laatuanalyysin tuloksia. Luodaan yhdessä yksi oma esimerkkianalyysi.

Kohderyhmä: RAI-vastaavat ja hoitohenkilökunta, jolla laatumoduulin käyttöoikeus omassa organisaatiossa.

Toteutus: Etäkoulutus

Muuta huomioitavaa: Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus työskennellä omassa RAI-ohjelmistossa koulutuksen aikana.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/laatumoduulin-toiminnallisuudet.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat hyödyntämään oman organisaation asiakas- ja palveluohjauksen RAI-välineitä.

Sisältö: Tarkastellaan asiakas-/palveluohjauksen RAI-prosessia ja RAI-arviointivälineen tuottamaan tietoa sekä sen hyödyntämistä palvelutarpeen arviointiprosessissa. Opitaan havainnoimaan RAI-arvioinnin luotettavuutta ja ymmärtämään haasteelliset RAI-arvioinnin kysymykset. Opitaan ymmärtämään eri RAI-välineiden tuottamaa tietoa ja tuloksia.

Kohderyhmä: Asiakas- ja palveluohjaajat.

Toteutus: Etäkoulutus

Muuta huomioitavaa: Tarjoamme erikseen "asiakas- ja palveluohjausprojektia" organisaatioille, jotka ovat käynnistämässä asiakasohjausta.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/raisoft-ohjelmiston-hyödyntäminen-asiakas-ja-tai-palveluohjauksessa.html

2 h koulutuksen hinta on 2100 € (+alv) / ryhmä
1 h koulutuksen hinta on 1050 € (+alv) / ryhmä

Ryhmässä enintään 20 henkilöä.