Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Ikääntyneiden arviointivälineet.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

interRAI-arviointivälineet ovat kokonaisvaltaisia tiedonkeruun ja havainnoinnin välineitä, jotka tuottavat yhteismitallista, monipuolista ja reaaliaikaista tietoa asiakkaan terveydentilasta, toimintakyvystä ja palveluntarpeesta.

Iäkkään oma

ääni kuuluviin

Tavoitteena omannäköinen arki ja yksilöllinen hoito.
Meistä jokainen haluaa tulla kohdatuksi yksilönä - omana itsenämme.

interRAI-välineet

interRAI CA & HELSA = lempinimeltään RAISA

Missä käytetään:

 • Iäkkäiden palveluohjauksessa, erityisesti ensikontaktissa.
 • Iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointiin.

Miksi käytetään

 • RAISA on nopea ensikontaktin arviointi, johon on yhdistetty sosiaalisen tilanteen arviointi (HELSA).
 • RAISAlla saa arvioitua, onko asiakkaalla palvelutarvetta ja onko tarve kiireellinen.
 • Arvioidaan myös henkilön sosiaalinen tilanne.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

THL Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/screeners/

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/interrai-ca-and-helsa.html

Community Health Assessment

Missä käytetään:

Miksi käytetään

 • CHA on suunniteltu tehostamaan palvelutarpeen arviointiprosessia: asiakkaalle tehdään ensin perusosa, jota täydennetään lisäosilla tarpeen mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

THL Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/comprehensive-assessment-instruments

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/interrai-cha.html

Home Care

Uudistuneessa kotihoidon RAI-välineessä kysymykset ja vastaukset ovat aiempaa yksinkertaisempia, selkeämpiä ja monipuolisempia. Mittarit kuvaavat entistä enemmän yksilöä ja koko arviointiväline on voimavaralähtöinen. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan entistä enemmän mielenterveyttä ja sosiaalisia suhteita.

Missä käytetään:

 • Kotihoidossa ja kodinomaisessa asumispalvelussa.

Miksi käytetään:

 • Ihmisen oma tahto saadaan näkyväksi.
 • Turvataan tasavertainen palvelu.
 • Tuottaa vertailukelpoista tietoa.
 • "Helpottaa asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekoa, jolloin voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
 • RAI-arviointijärjestelmä arvioi toimintakyvyn eri osa-alueiden lisäksi terveydentilaa sekä palveluiden ja avun saantia.
 • Palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä riskejä, joihin reagoimalla voidaan vahvistaa asiakkaan toimintakykyä myös arkipäivän toiminnoissa.
 • RAI-arviointijärjestelmä tuottaa yksilötiedon lisäksi asiakasrakenne- ja laatutietoa, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja työn tuloksellisuuden seurannan. Lisäksi tulosten esittäminen avoimesti auttaa myös iäkkäitä ja omaisia arvioimaan hoidon laatua.

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf"

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/comprehensive-assessment-instruments/

Tämän tuotekortin suora osoite on:
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/kotihoito-irai-hc.html

Long Term Care Facilities

Missä käytetään:

 • Ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa.

Miksi käytetään:

 • Ihmisen oma tahto saadaan näkyväksi.
 • Turvataan tasavertainen palvelu.
 • Tuottaa vertailukelpoista tietoa.
 • Helpottaa asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekoa, jolloin voidaan paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin.
 • RAI-arviointijärjestelmä arvioi toimintakyvyn eri osa-alueiden lisäksi terveydentilaa sekä palveluiden ja avun saantia.
 • Palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä riskejä, joihin reagoimalla voidaan vahvistaa asiakkaan toimintakykyä myös arkipäivän toiminnoissa.
 • RAI-arviointijärjestelmä tuottaa yksilötiedon lisäksi asiakasrakenne- ja laatutietoa, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja työn tuloksellisuuden seurannan. Lisäksi tulosten esittäminen avoimesti auttaa myös iäkkäitä ja omaisia arvioimaan hoidon laatua.

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-arviointivälineet

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/comprehensive-assessment-instruments

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/ympärivuorokautinen-hoiva-rai-ltcf.html

 

Acute care

Missä käytetään:

 • Akuuttisairaalassa.

Miksi käytetään:

 • Tarkoituksena on määrittää sairaalassa olevien ikäihmisen toimintakyky, tarpeet ja vahvuudet. Tietoja hyödynnetään sairaalahoidon aikana ja suunniteltaessa kotiutusta.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL

www.interrai.org

www.interrai.org/instrument-category/comprehensive-assessment-instruments/

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/akuutti-sairaalahoito-interrai-ac.html

Post-Acute Care and Rehabilitation

Missä käytetään:

 • Laitoskuntoutuksessa, aikuisten kuntoutukseen.
 • Kuntoutukseen akuuttihoidon jälkeen.
 • Myös suoraan kuntoutukseen tuleville asiakkaille.

Miksi käytetään:

 • Kartoittaa kuntoutujan tarpeet, vahvuudet ja toiveet.
 • Dokumentoi kuntoutuksen edistymisen.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

www.interrai.org

www.interrai.org/instruments (englanninkielinen haku)

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/kuntoutus-interrai-pac.html

Mielenterveysongelmat: interRAI CHA-MH (Mental Health Supplement)
Toimintakyky: interRAI CHA-FS (Functional Supplement)

Palveluasumisen asiakkaiden laaja arviointi: interRAI CHA-AL (Assisted Living Supplement)

Missä käytetään:

 • interRAI CHA (Community Healt Assessment) -välineen täydennysosat voidaan lisätä kaikkiin interRAI-välineisiin.

Miksi käytetään:

 • Lisäosien avulla voi täydentää jo tehtyä arviointia.
 • Tarpeen mukaan näiden avulla voit arvioida henkilön mielenterveyttä (CHA-MH), fyysistä toimintakykyä (CHA-FS) tai esimerkiksi asiakkaan sopeutumista uuteen hoitokotiin (CHA-AL).

Hyödyllisiä linkkejä:

THL

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/interrai-täydennysosat.html

Saatavilla kaikkiin RAI-kokonaisarviointivälineisiin

Missä käytetään:

 • säännöllisen palvelun ulkopuolella olevalle asiakkaalle kertaluonteisena arviointina palvelutarpeen selvittämiseksi
 • palvelun piirissä olevan asiakkaan uuden ongelman selvittämiseksi
 • osittaisarvioinnilla voidaan arvioida myös palvelun piirissä olevan asiakkaan erityistä seurantakohdeta, esimerkiksi kuntoutustavoitetta

Miksi käytetään:

 • nopea tapa tehdä väliarviointeja, jos asiakkaalle esimerkiksi erityinen seurannan kohde

Hyödyllisiä linkkejä:

THL - Rauha Heikkilän esitys

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/osittaisarviointi-interrai-mittariarviointi.html


Muut arviointivälineet

Missä käytetään:

 • Arviointi tehdään asiakkaan asuinympäristössä.

Miksi käytetään

 • Mikäli tarve sosiaalisen tilanteen arvioinnille herää, voidaan täyttää HELSA-arviointi
 • Kartoitetaan sosiaalisen tilanteen ongelmia, tarpeita ja vahvuuksia.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL:n RAI-arviointivälinesivu

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/sosiaalisen-tilanteen-arviointi-helsa.html

Mini Nutrional Assessment

Missä käytetään:

 • ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arviointi, joka tehdään säännöllisesti sekä kotona asuville että sairaala- ja pitkäaikaishoivassa oleville.

Miksi käytetään:

 • MNA:n® avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, jotka ovat aliravittuja tai joiden riski virhe- tai aliravitsemukselle on kasvanut. Ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota aikaisemmassa vaiheessa, estää heikentyminen entisestään ja antaa parempaa hoitoa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Ruokaviraston ravitsemus- ja ruokasuositukset ikääntyneille 

MNA-testi, lyhyt  seulontaosa, interaktiivinen

MNA-testi, pitkä seulonta- ja arviointiosa, tulostettava

MNA-menetelmä ympärivuorokautisessa hoivassa tulokset ja toimintaohjeet

MNA-menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto (englanninkielinen) 

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/mna-ravitsemustilan-arviointi.html

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen
Alcohol Use Disorders Identification Test 

Missä käytetään:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, missä alkoholinkäytön riskien ja haittojen tunnistaminen on tarpeellista.
 • Nuorten, työikäisten ja ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistamiseen.

Miksi käytetään:

 • Tunnistetaan henkilöitä, joille olisi hyötyä juomisen vähentämisestä tai lopettamisesta.
 • AUDIT kartoittaa alkoholin riskikäytön vaikutuksia toimintakykyvyn eri ulottuvuuksiin; koginitiivinen, psykologinen, sosiaalinen.

Lue lisää TOIMIA-tietokannasta.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/audit.html

Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö

Short Physical Performance Battery (SPPB)

Missä käytetään:

 • Kotona asuvien tai palveluasumisen piirissä olevien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskyvyn testaamiseen.
 • Alaraajojen suorituskyvyn arviointiin tunnistamaan ne ikääntyneet, joilla on kaatumisvaaraa lisäävä liikkumisvaikeus tai heikentynyt tasapaino.

Miksi käytetään:

 • Päivittäisistä toiminnoista selviytymisen perusedellytyksen, henkilön liikkumiskyvyn arviointiin.
 • Auttaa tunnistamaan heikentyneen tasapainon sekä kaatumisvaaraa lisäävän liikuntavaikeuden.
 • Testistön avulla arvioidaan tasapainon hallintaa seisten, alaraajojen lihasvoimaa ja kävelyä.

Hyödyllisiä linkkejä:

THL: Liikkumis- ja toimintakyvyn testaaminen

Testaus tavaksi - Ikäinstituutti

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/sppb.html

Lyhyt kaatumisvaaran arviointi
FRAT (Falls Risk Assessment Tool) 
FROP (Falls Risk for Older People)

Missä käytetään:

 • Vanhustenhuollossa, sekä kotihoito (FROP) että ympärivuorokautinen hoito (FRAT)

Miksi käytetään:

 • Frat ja Frop kartoittavat kaatumisen riskiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Arviointi nostaa riskin esiin, jolloin se voidaan ottaa paremmin huomioon esim. hoitosuunnitelmaa laadittaessa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Linkki FRAT-lomakkeeseen.

Linkki FROP-lomakkeeseen.

THL - työvälineitä kaatumisvaaran arviointiin.

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/frat-ja-frop.html

Kehitetty Suomessa, kysymykset ja mittarit HC-arvioinnista (lyhyempi). Ei ole yhteensopiva iRAI HC -arviointivälineen kanssa.

Missä käytetään:

 • Lakisääteinen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Omaishoidon tuki
 • Sairaalassa tulotilanne ja ennen uloskirjausta
 • Lyhytaikaishoidossa tulotilanne, ennen uloskirjausta ja seuranta-arviointi
 • Tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeen arviointi

Miksi käytetään:

Käytetään ensisijaisesti asiakkaan toimintakyvyn tason arvioinnissa

 • säännöllisen palvelun ulkopuolella olevalle asiakkaalle kertaluonteisena arviointina palvelutarpeen selvittämiseksi.
 • palvelun piirissä olevan asiakkaan uuden ongelman selvittämiseksi
 • osittaisarvioinnilla voidaan arvioida myös palvelun piirissä olevan asiakkaan erityistä seurantakohdetta, esimerkiksi kuntoutustavoitetta

Hyödyllisiä linkkejä:

THL RAI-välineistö

Tämän tuotekortin suora osoite on: 
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/screener-oulu.html


Raisoftin omat tuotteet

Missä käytetään:

 • sote-sektorin kaikissa osa-alueissa, joissa RAIsoft ohjelmisto on käytössä

Miksi käytetään:

 • tarpeellinen tieto arvioinneista yhteen raporttiin
 • helpottaa palvelusuunnitelmien tekoa ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamista
 • henkilöprofiiliin voidaan räätälöidä, laatia omat otsikot ja sisällöt palvelemaan eri tarpeita.
 • yhteinen kieli asiakkaiden ja ammattilaisten välillä
 • yhteinen kieli kentän ja johdon välillä
 • yhdenmukaistaa käytänteitä asiakastasolta ylimpään johtoon (esim. samat laadun seurannan kohteet)
 • mahdollistaa omat raportit eri ammattiryhmille ja asiakkaille
  - ravitsemusterapeutit, lääkärit, fysioterapeutit, hoitajat, toimintaterapeutit
  - asiakkaille tulostettava raporttipohja (kansankielinen)
 • voidaan myös koota raporttipohja esim. C-lausunnon tekemisen tueksi

Tavoitteenamme on, että RAIsoft ohjelmistolla kerättyä tietoa on helppo hyödyntää asiakastasolla. Yksiköiden, organisaatioiden ja ammattiryhmien raportointitarpeet ovat erilaisia, tämän vuoksi RAIsoft ohjelmistossa voidaan räätälöidä erilaisia henkilöraportteja tarpeiden mukaan.

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/raisoft-henkilöprofiili.html

Jokainen meistä on yksilö - myös silloin, kun emme enää pärjää yksin

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.
 • Yksilöllisen hoidon suunnitteluun

Miksi käytetään:

 • Antaa ajantasaista ja henkilökohtaista tietoa toimintakyvystä ja terveydentilasta.
 • Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma rakentuu yhtä matkaa RAI-arvioinnin tekemisen kanssa.
 • Vähentää päällekkäistä työtä parantaen terveydenhuollon kustannustehokkuutta.
 • Sisältää mahdollisuuden päivittäiseen kirjaamiseen.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue oululaisten kokemuksia hoitosuunnitelmamoduulista: Hoitosuunnitelma nappia painamalla

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/hoitosuunnitelmamoduuli.html

Analysoinnin työväline johdolle, lääkäreille ja RAI-vastuuhenkilöille

Missä käytetään:

 • Kaikkien RAI-välineiden kanssa.

Miksi käytetään:

 • Analysoi kerättyä tietoa monipuolisesti.
 • Pureutuu hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen.
 • Sisältää valmiita analyysejä arviointien luotettavuuden ja hoitotyön laadun tunnistamiseen.
 • Voidaan rakentaa omia ristiriita-analyysejä ja hoitotyön laatuun liittyviä analyysejä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lue Heinolan laatuprojektista

Tämän tuotekortin suora osoite on:  
https://www.raisoft.com/fi/arviointivalineet/valineet/laatumoduuli.html